Hvor kommer CO2-udledningen i Herlev fra?09.06.22CO2-udledningen i Herlev skal ned. Det er et politisk klokkeklart mål. Men hvor kommer CO2-udledningen i Herlev fra?Herlev Kommune giver her et overblik over tilstanden og tiltagene.


Herlevs kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2020 at udarbejde en klimahandleplan for Herlev Kommune. Planen betyder, at der skal sættes gang i en række indsatser, der skal sikre, at de politiske målsætninger om en 70 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990 og CO2-neutralitet i senest 2050 kan blive til virkelighed.


Et helt centralt element i planen er også udarbejdelse af et CO2-regnskab for Herlev Kommune. Regnskabet omfatter udledningen fra private husholdninger, virksomheder og fra kommunen selv. Der måles på områder som energi og transport, mens importerede varer eller varer produceret i andre kommuner ikke regnes med. Der er blevet lavet en ’baseline’ for udledningen i referenceåret 2018 og i kommende udgaver af ’Det Grønne Herlev’ kan du læse, hvordan udledningen forventes at se ud i 2030 og 2050.


Grøn adfærd og indkøb
​Energi og transport er de sektorer, der fylder mest i CO2-regnskabet, mens importerede varer eller varer produceret i andre kommuner ikke regnes med. Det skyldes at opgørelsen følger den metode, der er udarbejdet af FN til at måle udledninger, så udledningen kun tælles med ét sted. De varer, som alt fra kød, mobiltelefoner og cement til nye huse som herlevborgere, virksomheder i kommunen og kommunen selv indkøber har naturligvis også en stor betydning, da virksomheder og borgerne med deres efterspørgsel er med at til at generere udledninger andre steder i verden. En grøn adfærd og grønne indkøb er derfor helt centralt for at begrænse CO2-udledningen. Klimahandleplanen vil også omfatte indsatser der handler om grøn adfærd og indkøb, men der laves ikke opgørelser med samme detaljeringsniveau som for energi og transport.


De næste skridt ’Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune’ er vigtig for planens implementering Som de næste led i planen skal delmål og konkrete indsatser til yderligere CO2-reduktion defineres og besluttes. Kommunalbestyrelsen har med delaftale for klima i forbindelse med budget 2022 allerede taget beslutning om en række konkrete tiltag med afsæt i anbefalingerne fra Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.


Indsatserne fordeler sig i fire pakker under temaerne

1. Smart og klimavenlig energi- og varme – til borgerne og i kommunens drift

2. Klimavenlig transport

3. Affald og genanvendelse samt

4. Grøn by og biodiversitet. Effekten af disse tiltag vil indgå i beregningen af, hvordan udledningen kommer til at se ud i fremtiden.

Da særligt energisektoren fylder mest i CO2- udledningen vil indsatser inden for dette område, som eksempelvis udfasning af naturgasfyr og indsatser til at mindste energiforbruget til opvarmning, som klimarenovering, være særligt vigtige for at imødekomme målsætningen om CO2 reduktion. Indsatserne er også meget centrale i forhold til den aktuelle energikrise. Udbygning af fjernvarmeforsyningen i Herlev er et helt centralt element i at sikre den grønne omstilling og nå målet om et CO2-neutralt samfund senest i 2050. Transportsektoren er som det næststørste område også betydningsfuld for at nå de grønne ambitioner.


Da planen og dens implementering omfatter borgerne og virksomheder i kommunens geografi og ikke ”kun” kommunen som virksomhed er inddragelse af eksterne aktører centralt. Det nye Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune er meget centralt for inddragelsen af eksterne aktører og et naturligt sted at drøfte grønne delmål og yderligere indsatser på tværs af kommunens virke med borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, foreninger og andre centrale aktører for udviklingen i Herlev.


På side 10 kan du møde en del af medlemmerne af Udvalg for klimahandleplan for Herlev Kommune Baggrund for klimahandleplanen Herlevs kommunalbestyrelse besluttede i oktober 2020 at udarbejde en klimahandleplan for Herlev Kommune som geografisk område.


Herlev Kommune får støtte til udarbejdelse af klimahandleplanen ved at indgå i partnerskabet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”. Partnerskabet er etableret af KL for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.


Herlev Kommunes klimahandleplan anvender en metode, der lever op til det internationale bynetværk C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og vise, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. Endvidere skal de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster ved klimaindsatsen indgå i planen. Det er dermed den samme metode, der anvendes i Herlev som i landets øvrige kommuner, dog med afsæt i Herlev Kommunes særkende og behov.